OPERATOR OVERALOADING bÀI 1 Cphanso C#console

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace class_phan_so { class phanso { private int tuso, mauso; public phanso() { tuso = 0; mauso = 1; } public phanso(int ts, int ms) { this.tuso = ts; this.mauso = ms; } public phanso(phanso a) { tuso = a.tuso; mauso = a.mauso; } public static phanso operator +(phanso a,phanso b) { phanso tong = new phanso(a.tuso * b.mauso + a.mauso * b.tuso, a.mauso * b.mauso); return tong; } public static phanso operator -(phanso a, phanso b) { phanso tru = new phanso(); tru.tuso = a.tuso * b.mauso - a.mauso * b.tuso; tru.mauso = a.mauso * b.mauso; return tru; } public static phanso operator *(phanso a, phanso b) { phanso tich = new phanso(a.tuso * b.tuso, a.mauso * b.mauso); return tich; } public static phanso operator /(phanso a, phanso b) { phanso ngichdao = new phanso(b.mauso, b.tuso); return a * ngichdao; } // bây giờ ta qua phần toán tử so sánh nhé các bạn public static bool operator ==(phanso a, phanso b) { return (a.tuso / a.mauso) == (b.tuso / b.mauso); } public static bool operator !=(phanso a, phanso b) { return (a.tuso/a.mauso) != (b.tuso/b.mauso); } public static bool operator >(phanso a, phanso b) { return a.mauso>b.mauso; } public static bool operator <(phanso a, phanso b) { return a.mauso < b.mauso; } public static bool operator >=(phanso a, phanso b) { return a.mauso >= b.mauso; } public static bool operator <=(phanso a, phanso b) { return a.mauso<= b.mauso; } // phân số cộng vời 1 số nguyên nhé các bạn public static phanso operator +(phanso a,int x) { phanso b = new phanso(x, 1); return a+b; } // số nguyên cộng với 1 phân số nhé các bạn public static phanso operator +(int x, phanso a) { phanso b = new phanso(x, 1); return a + b; } // ta sang toán tử ++a,a++ nhé các bạn public static phanso operator ++(phanso a) { a=a+1; return a; } // cộng sau nhé các bạn //public static phanso operator ++(phanso a,int x) //{ //phanso item=a; // a=a+1; // return item; //} // chợt ngộ ra là nó có lun ta ko cần cài đặt nhé các bạn thân yêu cảu tui public void nhap() { Console.Write(" Moi ban nhap vao tu so: "); tuso = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(" Moi ban nhap vao mau so: "); mauso = int.Parse(Console.ReadLine()); } public void xuat() { Console.Write("{0}/{1}", tuso, mauso); } } class Program { static void Main(string[] args) { //phanso a = new phanso(); //phanso b = new phanso(); //phanso c = new phanso(); //a.nhap(); //phanso b = new phanso(); // b.nhap(); //phanso c = new phanso(); //c = a + b; //phanso d = new phanso(); //d = a - b; //phanso e = new phanso(); //e = a * b; // phanso f = new phanso(); // f =a+b; //f.xuat(); //c.xuat(); // toán tử so sánh nhé các bạn //if (a == b) //{ // Console.Write("2 Phân sô trung nhau ! "); //} //if(a!=b) //{ //Console.Write("2 phan so khong trung nhau "); //} //if (a > b) //{ // Console.Write("phan so 1 lon hon phan so 2 "); //} //else //{ // Console.Write("phan so 1 nho phan so 2"); //} //chú ý bên c# no hổ trợ cho ta như + nó cũng được hiểu là += vv.. phanso a = new phanso(1, 2);// khởi tạo tham số truyền vào phanso b = new phanso(3, 4);// khởi tạo tham số truyền vào //a += b;// =10/8; //a.xuat(); // trừ nhân chia tương tự nhé các bạn //b = 1 + a ; //b.xuat(); b = a++; b.xuat(); a.xuat(); Console.ReadKey(); } } }

Be the first to comment

You can use [html][/html], [css][/css], [php][/php] and more to embed the code. Urls are automatically hyperlinked. Line breaks and paragraphs are automatically generated.