WebBlog HTML

<!doctype html> <html> <head> <title></title> </head> <body> <div style="text-align: justify;"><span style="color: black;"><span style="font-size: 20px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Khóa học Kinh doanh, bán hàng trên internet với một tiêu và sứ mệnh giúp các bạn bán hàng và tăng doanh số bán hàng trên internet. Với mục tiêu và sứ mệnh đó lớp Kinh Doanh Trên Internet đã giúp hơn 5.000 học viên là các cá nhân và doanh nghiệp bán hàng thành công theo mô hình online. Hiện lớp có 2 cơ sở đào tạo lớp: </span></span></span></div> </body> </html>
Chỉnh sửa HTML Blog


Be the first to comment

You can use [html][/html], [css][/css], [php][/php] and more to embed the code. Urls are automatically hyperlinked. Line breaks and paragraphs are automatically generated.